Logo Thing main logo

Master Ranking
ผลงาน คะแนน DD MyFxbook
DenForex2019 993.86 -11.88 Link
DenForex2019 993.86 -11.88 Link
Master 002 115 -15 Link
Master 003 103 -18 Link
Master 004 80 -26 Link
Master 005 50 -30 Link
Bots ranking
ผลงาน คะแนน DD MyFxbook
Bot 001 500 -10 Link
DenForexBOT 993.86 -11.88 Link
Bot 002 115 -15 Link
Bot 003 103 -18 Link
Bot 004 80 -26 Link
Bot 005 50 -30 Link


"การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex หรือ CFD และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ความสูญเสียจะสูงเกินกว่าเงินลงทุนของคุณ คุณควรลงทุนในระดับที่สามารถรับความสูญเสียได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ"